Contact

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de Broadwing alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de Broadwing aan de privacywetgeving.

Hoe gaat Broadband Equipment B.V. om met uw persoonsgegevens?
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Broadband Equipment gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat Broadwing uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten tenzij u aangeeft dit te wensen.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Broadband Equipment. Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Fotografie en video-opnames
Broadband Equipment maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van fotografie en video-opnames. Hierbij is Broadband Equipment gebonden aan het portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens. Bent u van mening dat door publicatie van bepaald foto- of videomateriaal uw privacy in het geding komt, dan kunt u contact opnemen met Broadband Equipment. Nadat u contact heeft opgenomen en duidelijk heeft vermeld om welke opname(s) het gaat, zal Broadband Equipment zich redelijkerwijs inzetten om het betreffende materiaal zo snel mogelijk te verwijderden. Na verwijdering zal het materiaal nader worden beoordeeld.